Yellowstone - Natur NATUR
_____ Yellowstone är stort. Här finns sjöar, berg och vidsträckta skogar, hemliga dalar och vindlande skogar. Det är ett unikt område, som ligger i en jättelik gammal krater. Under Yellowstone finns en enorm vulkan, som ger upphov till den seismiska aktivitet som på många sätt kännetecknar Yellowstone. Det finns hål i istäcket på Yellowstonesjön och på andra platser, orsakade av gejsrar i vattnet. Giftiga gaser kan läcka ut här och där, och de kan döda de djur som finns i närheten. Underliga dammar, heta källor, gejsrar. Landskapet kan tyckas mycket underligt ibland, men samtidigt är det bara mil efter mil av vildmark, där det är djuren som styr. Här finns en väldigt bra, detaljerad karta över hela Yellowstone, tyvärr visar den också saker som inte finns med på den här rollspelssidan, som hotell, vägar och turistattraktioner.

________Yellowstone - Natur 2-2

_____Bergen: Bergen ramar in Yellowstone. De berg som ligger omkring Yellowstone är en del av Klippiga bergen, och de är svåra att överleva i, på vintern är det nästan helt omöjligt att ta sig igenom eller ens uppför de väldiga bergsmassiven. Vintern uppe på kalfjället är mycket lång, och sommaren varar bara i knappt en månad. Här finns bara smågnagare, insekter och fåglar. Under våren och sommaren kan det hända att det blåser ner snö från bergen, och ända in i juni kan det snöa i Yellowstone. I slutet av sommaren kommer det till vissa platser enorma svärmar med nattfjärilar, som under dagen gömmer sig i skrevor och under stenar långt ovanför trädgränsen. Grizzlybjörnarna vet detta, och vandrar under sommaren upp i bergen för att kalasa på tusentals fjärilar om dagen. Högst uppe i bergen finns inga vargar, det finns alltför lite föda.

________Yellowstone - Natur 1-2

_____Gräsmarkerna: På stora områden håller de geologiska krafterna landskapet öppet. Slätten är ganska platt och under våren och försommaren mycket frodig och täckt av saftigt gräs som hålls kort endast till följd av de många växtätare som betar där. Bisonoxar, wapitihjortar, svartsvanshjortar och gaffelantiloper är de vanligaste.

Här finns också gnagare och djur som jagar dem, som rävar och prärievargar. Under vår och försommar finns det många vattendrag som är rester från snösmältningen, som dock torkar ut under sensommaren och hösten. Vintern är snörik med minst en meter snö, det är inte ovanligt att snödjupet överstiger två meter, och på vissa ställen långt mer än så. Detta gör att bytesdjuren under vintern drar sig in i skogarna. Bisonoxarna stannar kvar, de är duktiga på att gräva, men om snön blir för djup tvingas även de att söka upp andra platser att beta på, till exempel på platser där heta källor eller annat varmt vatten smälter snön.

________Yellowstone - Natur 3-2

_____Skogarna: En stor del av Yellowstone består av skogar. På bergssluttningarna och även närmare slätten än så finns mycket contortatall, en tall som klarar sig i den magra jorden men som blir snustorr på sommaren. Detta gör att skogsbränder härjar i skogarna i alla fall någon gång per sommar. Andra träd som är vanliga är granar, ädelgranar och aspar. Det finns dock långt ifrån bara dem, skogarna innehåller hundratals trädarter.

Närmare slätterna blir jorden bördigare, och buskar och blommor täcker marken. Under vintern flyttar hjortarna från gräsmarkerna till skogarna. Älgarna tillbringar det mesta av sitt liv i barrskogarna. Även under sommaren finns det vissa bytesdjur här, även om de flesta större växtätare betar på de öppna gräsmarkerna.

_____Människor: Eftersom allting utspelar sig i Nordamerika innan Klippiga bergen och indianerna där blev påverkade av europeerna, jagar människorna inte med gevär, utan med pilbåge, spjut, fällor och snaror. De har kanske inte de modernaste och bästa teknikerna för att spåra och nerlägga byte, men är nog så farliga. Människorna respekterar vargarna och hyser ingen agg mot dem, men det finns undantagsfall, samt vissa som tycker om att jaga varg för skinnets skull.

_____FLOCKKARTAN
Den här kartan visar flockarnas revir. Den är gjord efter höjd över havet och inte efter terräng, så de större floderna blir här gröna (Den lägsta höjden) istället för blå. Kartan visar inte heller var det är slättmark och var det är skog. Flockarnas revir är utmärkta i rött. Resten är neutral mark.

____________________________________Yellowstone - Natur Flockkartan-1